VALBEREDNINGEN

Valberedningen väljs av föreningsstämman för ett år i taget. Valberedningen uppgift är att, till nästkommande föreningsstämma, föreslå valbara och lämpliga kandidater till styrelsen.

Medlemmarna i föreningen kan nominera kandidater under hela året. För att underlätta valberedningens arbete bör dock medlemmarna, i god tid före stämman, fundera över vilka personer man vill ha med i styrelsen och meddela valberedningen.

Vanligtvis kontaktar valberedningen styrelsens ledamöter och frågar om de vill ställa upp för omval. Valberedningen har också rätt att föreslå kandidater.

Valberedningen skriver ut sitt förslag inför föreningsstämman och ger alla mötesdeltagare ett exemplar. De personer som har nominerats till valberedningen, men som inte föreslås, bör finnas förtecknade i förslaget. Därutöver står det var och en fritt att på stämman föreslå ytterligare kandidater.

På föreningsstämman väljs den som har fått flest röster. Enligt stadgarna sker omröstningen vid stämman öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Kontakta valberedningen
Sammankallande i valberedningen är Pär Karlsson. Kontakta valberedningens funktionsbrevlåda om du har frågor eller förslag för nominering till styrelsen: valberedningen@goteborgshus53.se 

Mitt riksbyggen och kontaktlistor i hissen finns kontaktuppgifter till samtliga representanter i valberedningen.