TRAPPHUS, HISS OCH LOFTGÅNG

Dessa utrymmen är gemensamma för medlemmar och det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och fritt så att städning kan utföras och säkerheten inte riskeras. Styrelsen har tagit fram en policy för användandet av loftgångar och andra kommunikationsutrymmen, så att det ska vara tydligt vad som gäller utifrån brand, tillgänglighet och andra krav. 

Brand & säkerhet
En utrymningsväg kan omfatta förbindelsevägar såsom korridor eller trappa inom en egen brandcell, loftgång och liknande utrymmen utomhus.

Gällande brandförsvarsregler stipulerar att utrymningsvägar ska utformas med sådan rymlighet och framkomlighet att de kan betjäna det antal personer de är avsedda för. Bredden i utrymningsvägar bör inte understiga 0,9 meter.

En utrymmningsväg får aldrig blockeras och skall vara fri från brännbart material.

Gemensamma kommunikationsytor
Utöver de formella brandsäkerhetsfrågorna bor ju flera i huset som kan vara beroende av tillgänglighet med rullator etc. Det måste även vara tillgängligt för räddningspersonal att befordra sjuktransporter till och från lägenheterna.

Loftgångarna betraktas som kommunikationsutrymme och bostadsrättsinnehavarna förfogar inte över ytan. Personliga tillhörigheter och andra föremål får inte placeras på loftgången utanför lägenheterna.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS2003:778) kan styrelsen besluta om att forsla bort blockerande material.

Cyklar, barnvagnar mm.
Loftgångarna får inte heller vara permanenta avställningsplatser för barnvagnar, cyklar mm. Temporärt går det naturligtvis för sig att ställa fram enkla klappstolar etc för att avnjuta en kopp kaffe eller lite sol. Även tillfälliga gäster kan vid besök placera barnvagnar på loftgången om denna inte går att ta in i lägenheten. Med temporärt avses en kortare stund. Inget material får stå kvar över natten. 

I tillämpliga delar gäller denna policy även för husets svalar.

Rökfritt
Det är förbjudet att röka i dessa utrymmen. 

Ställ inte upp porten
Det är mycket folk som rör sig på Linnégatan utanför vår fastighet. Ställ inte upp porten obevakad så att obehöriga kommer in. Detsamma gäller grinden från gården ut mot Övre Majorsgatan. 

Att tänka på vid in- och utflytt
Tänk på att vara rädd om ytskikten i hiss, trapphus och på lister etc om du bär större möblemang eller annat in i fastigheten.

Tänk också på att många är beroende av att använda hissarna för att ta sig in och ut ur sina lägenheter. Vi ber er därför respektera grannarna genom att pausa användandet av hissen då och då så att andra kan bruka den de dagar du flyttar in eller ut.