ÅRSSTÄMMA

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen under det kommande året. På stämman fastställs resultat- och balansräkning och beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman röstar och beslutar också om en styrelse för kommande period.

Årsstämman för bostadsrättsföreningen Göteborgshus 53 hålls första veckan i december varje år.

Kallelse och dagordning för stämman meddelas medlemmar i god tid.