STYRELSEN

I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse som fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen.

Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Varje bostadsrättsförening har en föreningsstämma minst en gång om året och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. En föreningsstämma är ett viktigt möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen och en styrelse för kommande period väljs. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen och där fattas beslut demokratiskt.


Styrelsen 2021

Ordförande:                         Ann-Christin Jarl
Vice ordförande:                Peter Brauer
Ordinarie ledamot:           Rebecka Graf, sekreterare
Ordinarie ledamot:           Björn Staf 
Ordinarie ledamot:           Anders Hemlin              
Ledamot Riksbyggen:      Sophia Vikström           
Suppleant:                            Karin Schandorff
Suppleant:                            Susanne Ottosson, lägenhetsöverlåtare
Suppleant:                            Anders Borghed


Kontakta styrelsen
Kontakta styrelsens funktionsbrevlåda om du har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss: styrelsen@goteborgshus53.se

Mitt Riksbyggen och kontaktlistor i hissen finns kontaktuppgifter till respektive styrelsemedlem och funktion.